-1712991024
TUL

Jak používat portál

Tento materiál vznikl posbíráním aktualit, které vlastně tak docela aktualitami nebyly. V hlavní stránce zabíraly místo opravdu aktuálním informacím a hrozilo, že budou automatem odsunuty do nepaměti. Zde bude už jen upravován a opravován, ale jádro informace zůstane stejné.

Některé pojmy

 • Výsledek je výstup vědeckovýzkumné aktivity v podobě dané metodikou sběru. Výsledky lze rozdělit na publikace a aplikované výsledky.
 • Záznam výsledku je popis výsledku vložený prostřednictvím dedikovaného formuláře do databáze. Skládá se ze tří částí: údajů o výsledku, údajů o autorech a údajů o návaznostech. Návaznostmi se rozumí souhrn typů podpory, o které je žádáno v souvislosti s vytvořením výsledku, ev. s uvedením příslušného projektu. Výsledek bez návazností nelze předat do RIV (není dán poskytovatel podpory).
 • Dodávka je souhrn záznamů výsledků předávaných organizačních jednotkou poskytovateli podpory. Z toho plyne, že jeden výsledek se může objevit ve více dodávkách, a to jak dodávkách různých organizačních jednotek, tak dodávkách určených různým poskytovatelům podpory.

Zadávání výsledků

 • Pole pro vkládání stran výsledku: V tomto okamžiku lze vepsat prakticky libovolný text, ovšem s tím, že bude filtrován na evidentní nesmysly (stránkování na přeskáčku, nepřípustné znaky atd.). Pravidla pro zápis vycházejí z letošních pokynů pro RIV, tj. rozsah naznačit spojovníkem, výčet stran nebo rozsahů čárkou. Pole dokáže interpretovat správně zapsaná římská čísla – to se ostatně projeví automatickým vyplněním pole pro počet stran. Lze vyplnit i neobvyklé stránkování (A120–A121), dejte ovšem pozor na mezery, které, pokud se budou vyskytovat kolem spojovníku, budou interpretovány jako rozsah. Pokud pole nedokáže vlastní obsah interpretovat, počet stran je nutné vložit ručně.
 • Zelené pole je nepovinné (převzato z Vklapu). V zájmu bezproblémového uznání výsledku doporučuji vyplňovat i nepovinná pole, pokud jejich obsah znáte.
 • Problém s polem „Nakladatel“: Toto pole je povinné, nicméně akceptovatelná hodnota, na níž degenerují všechny zadané nesmysly, zní „neuveden“. Prosím, abyste tuto možnost nezneužívali a poctivě dohledávali nakladatele, především u kapitol v knize a příspěvků ve sborníku. Pro časopisy je pole zcela nepovinné.
 • Články v časopisech se ukládají tak, jak je zadáte. Seznam časopisů je jen reference a údaje ve formuláři, které jsou doplněny automaticky po výběru časopisu můžete kdykoli změnit. Prosím o informaci, pokud je v seznamu něco špatně, abych to mohl opravit. Změna se pochopitelně netýká dříve vložených výsledků.

Indexovatelnost ve Scopusu a Scopus EID

 • Podle metodiky RIV pro sběr dat za rok 2015 přibylo nepovinné pole pro zadání EID z databáze Scopus. Platí pro výsledky J, B, C, a D indexované ve Scopusu. Tento identifikátor není dostupný explicitně, musíte si nalezený výsledek ve Scopusu exportovat jako text a z URL, které je poslední položkou v jednotlivém záznamu vykopírovat sekvenci začínající znaky „2-s2.0-“ a následujících 11 číslic. Pokud se ve změti znaků nevyznáte, pole „Scopus EID“ akceptuje i celý odkaz, ze kterého si po opuštění vyfiltruje pouze relevantní část. Odkaz zkopírujete pomocí kontextové nabídky do schránky (kurzorem najedete na odkaz, dvojklikem jej označíte, pravým tlačítkem myši vyvoláte kontextovou nabídku a vyberete si položku „kopírovat“) a následně vložíte do pole EID [Ctrl-V]. Jakmile pole opustíte, spustí se filtr a pole se přepíše. Pokud bylo v poli cokoli, co neodpovídá EID, obsah pole se smaže.
 • Zaškrtávací pole Scopus je indikací, že výsledek může být indexován v tom smyslu, že sborník nebo časopis byl v minulých letech indexován pravidelně. Označuje tedy výsledek, který zatím ještě ve Scopusu není, ale s největší pravděpodobností bude. V kompaktním výpisu (a postupně i v ostatních) je označen modře. Výsledek, který je ve Scopusu zařazen, má přiřazeno EID a po doplnění tohoto parametru se zobrazuje zeleně. Položka „Scopus EID“ je sice pro RIV nepovinná, ale pro lepší rozlišení doporučuji ji vyplňovat.

Ostatní výsledky (druh "O")

 • Publikace – zde existují pomocné kategorie BN, CN, DN, J, které se při exportu do RIVu ukládají jako O. Do kategorie BN spadají popularizační práce, učebnice a skripta a vše, co nemá povahu odborné publikace. Záznam je co do struktury totožný s druhem B. Výhodou je validní bibliografická poznámka a možnost zařazení do kvalifikačního růstu. Totéž platí o kapitolách (kategorie CN). DN je článek ve sborníku bez šance na registraci (doktorandské konference, kolokvia atd.). Výhodou je opět validní poznámka se všemi důsledky. J je jakékoli periodikum včetně novin a časopisů, elektronických médií atd. Lze sem zařadit cokoli včetně publicistiky.
 • Aplikované výsledky – zde má kategorie „O“ smysl, pokud se nehodí do žádné z kategorií vyjmenovaných v metodice RIV.

Svazek, ročník, číslo, volume, issue...

 • U periodik se do pole „svazek“ vyplní ročník periodika; není-li explicitně uveden, vyplní se jiný údaj v tiráži, který znamená totéž, tj. kolik let již dané periodikum vychází. Rozhodně sem nepatří rok vydání. Pokud si nejste jisti, můžete údaj nechat nevyplněný, IsVaV bude předpokládat, že se jedná o ročník vydávaný v roce sběru. Prosím, nevyplňujte sem sekvence typu „3, 5, 2015“ – čárky oddělující slova v popisu pole mají význam XOR, tj. jediné platí.
 • Totéž platí pro pole „číslo“. Toto pole je povinné a patří do něj přinejmenším pořadové číslo v daném roce, resp. jakýkoli jiný údaj uvedený v tiráži. Může se vyskytnout měsíc, roční období aj. Podstatou periodika je, že vychází vícekrát ročně – pokud jsou čísla za rok spojena dohromady, je to opět v tiráži uvedeno (např. 1–4/15, což zjevně znamená, že se jedná o číslo 1–4 z roku 2015). Neexistuje periodikum bez čísla. Pokud číslo vyjde ve více dílech, uvede se i díl – pole je dlouhé 30 znaků.
 • Bohužel termín „volume“ se občas kryje s termínem „díl“ (svazek v rámci čísla), občas s termínem „ročník“ (svazek čísel za jeden rok vydaných). Tentýž problém bývá spojen s termínem „issue“, což je především verze, ale přeneseně i číslo, ovšem taky reprint čísla... není to jednoznačné. Proto není vhodné postupovat jako podle kuchařky, ale v kontextu daného periodika. Specifickým problémem jsou časopisy vydávané v Indii a v Číně, jejichž vydavatelé angličtinou příliš nevládnou.

Autoři

 • Pokud se jeden autor rozdělí podle kateder, pro RIV je rozhodující první výskyt jména, tj. jako domácí bude uveden ve výstupu fakulty, kam náleží první uvedená katedra. Na ostatních fakultách bude veden jako cizí.
 • Pokud autor změnil příjmení, musí toto uvést ve svém profilu, ev. sdělit svému koordinátorovi datum, do kterého platilo staré příjmení. Potom platí, že u výsledků z předchozích let je evidován pod původním příjmením, kdežto u výsledků z let následujících pod příjmením novým. V roce změny si může tlačítkem „Z“ vybrat, které příjmení se k danému výsledku váže. Vybrané příjmení musí korespondovat s odevzdávanými daty – platí především pro patenty a jiné výsledky, jejichž schvalovací proces je delší než rok.
 • Autor se může libovolně rozdělit, tj. může být u výsledku uveden vícekrát, pokud hodlá výsledek uplatňovat na více fakultách. Z hlediska sběru dat pro RIV je finální dodávka sestavována za fakultu, tedy nikoli za celou univerzitu. XML záznam o výsledku potom jednoho autora uvádí nejvýše dvakrát, jednou jako domácího a jednou jako cizího vzhledem k příjemci podpory, jímž je fakulta. Proto tento systém vůbec neuvádí explicitní rozlišení po linii domácí autor – cizí autor, toto rozlišení proběhne až v okamžiku generování dodávky dat do RIVu. Pro naši univerzitní evidenci je ovšem vhodné, aby „rozdělení autora“ bylo uvedeno. Žádný ze standardních literárních výstupů toto rozdělení nezohledňuje, pro účely evidence a případného odměňování může být takové dělení klíčové. Platí zásada, že je třeba evidovat všechny parametry výsledku, nejen ty povinné pro RIV.
 • Pořadí autorů je naše interní věc, IsVaV na to v konečném důsledku nebere zřetel. Pokud na pořadí záleží, zcela vpravo jsou v každém uloženém řádku s autorem dvě šipečky, jimiž lze s autorem posouvat. Z formálních důvodů je třeba jako prvního uvést domácího autora včetně rodného čísla – dodatečně jej lze odsunout na libovolné nižší místo. Jde o to, aby se i neúplně zadané spoluautorství uložilo do databáze.
 • Zkratky organizačních jednotek (kateder, ústavů, oddělení) odpovídají oficiální nomenklatuře. Tabulka pochází z rektorátu TUL, pokud je v ní něco špatně, informujte Ing. Věru Huličkovou.
 • Autorské podíly jsou interní věc fakult, IsVaV to opět nezohledňuje. V rámci TUL se jedná pouze o informativní údaj.Některé fakulty podle nich stanovují výši eventuelních odměn. Výši podílů si na základě dohody stanoví kolektiv autorů, není-li řečeno jinak. Pokud fakulty trvají na rovných podílech, lze jim automatem přiřadit podíl podle počtu autorů hlásících se k organizační jednotce fakulty.
 • Garance výsledku je parametr, který dnes IsVaV nesleduje, ale nikde není řečeno, že zase jednou nezačne. Každý výsledek by měl mít jednu osobu ručící za obsahovou správnost uložených dat.
 • Změny v záznamech provádí vlastník, koordinátor libovolného stupně nebo administrátor. Každý záznam s sebou nese informaci o poslední změně, kde je uveden i identifikátor osoby, která tuto změnu provedla a která je od okamžiku změny odpovědná za obsah. Mezi změny nepatří zamknutí nebo odsouhlasení záznamu výsledku. Smyslem je vyloučit z odpovědnosti osoby, které fakticky nemohou se záznamem dále manipulovat.

Role, kompetence a odpovědnosti

 • Vlastník záznamu je osoba příslušná na TUL (zaměstanec nebo student), která záznam výsledku vložila, nebo na kterou byla vlastnická oprávnění převedena. Vlastník nemusí být přímo autorem výsledku, ale je to žádoucí. Vlastník odpovídá za formální správnost záznamu výsledku, dokud záznam není zamknut proti zásahům vlastníka a dokud není odsouhlasen koordinátorem.
 • Autor výsledku je osoba, která se podílela na vytvoření výsledku. Autor může i nemusí být příslušný na TUL, v určitých případech může fakticky jeden autor být zároveň domácím i cizím (ve vztahu k TUL), potom je třeba jej v záznamu vést jako autory dva. Domácí autor odpovídá za své osobní údaje ve vztahu k výsledku, zejména za přiřazení k organizační jednotce, v jejíž režii bylo výsledku dosaženo, za rodné resp. identifikační číslo a státní občanství. Pokud autor není vlastníkem, je povinen tyto údaje předat vlastníkovi, aby je tento do záznamu doplnil. Za osobní údaje cizích autorů vyjma rodného/identifikačního čísla, které se nesleduje, odpovídá vlastník výsledku.
 • Garant výsledku je osoba příslušná na TUL vybraná z kolektivu autorů, která odpovídá za obsahovou stránku záznamu, pokud tato není pozměněna koordinátorem nebo jinou osobou s vyšším oprávněním. Garantem by měl být autor s nejrozsáhlejším povědomím o výsledku samotném. Na garanta se v případě zjištěných formálních nedostatků přednostně obracejí koordinátoři. Je žádoucí, aby garant byl zároveň vlastníkem záznamu.
 • Koordinátor je zaměstnanec TUL, který je pověřený vedením organizační jednotky kontrolou a ev. manipulací se záznamy výsledků, na nichž se podíleli autoři v režii dané organizační jednotky. Protože při spolupráci mezi více organizačními jednotkami dojde k tomu, že jeden záznam výsledku může spravovat více koordinátorů, je třeba, aby všichni postupovali ve shodě. Koordinátoři odpovídají za formální a v případě změn obsahu i za obsahovou stránku záznamu výsledku, dokud jiná osoba záznam výsledku nezmění. Systém umožňuje existenci dvou úrovní koordinátora, a to za katedru (ústav, oddělení – v tomto kontextu je CxI a ÚZS bráno jako fakulta) a za fakultu. Při kontrole výsledků je vhodné, aby nejprve proběhla kontrola na úrovni katedry a následně, po zamknutí před katedrovými koordinátory, na úrovni fakult. Koordinátor by měl do obsahu záznamu zasahovat co nejméně, měl by, pokud je to možné, informovat vlastníka záznamu o nutných změnách. Pokud provede změnu sám, stává se odpovědným za formální i obsahovou stránku záznamu výsledku, a to do okamžiku, kdy někdo jiný záznam změní. Fakultní koordinátoři mohou udělovat a odebírat oprávnění koordinátorům katedrovým.
 • Hlavní koordinátor je zaměstnanec TUL, kterého vedení univerzity pověřilo finální fází sběru dat pro RIV a jejich rozdělení poskytovatelům podpory. Hlavní koordinátor je oprávněn zasahovat do záznamů výsledků s tím, že změna v záznamu jím provedená znamená jeho odpovědnost za obsahovou i formální stránku záznamu. Proto je v jeho zájmu na nedostatky pouze upozorňovat, a to nejlépe koordinátory na úrovni fakult. Hlavní koordinátor je oprávněn záznamy odemykat a zamykat, přičemž jmenované akce nemají povahu změny záznamu výsledku. Dále je jedinou osobou v rámci TUL, která připravuje dodávky dat poskytovatelům podpory včetně všech administrativních náležitostí, stejně tak jedinou osobou, která určuje termíny ukončení sběru dat. Pokud poskytovatel bude požadovat průběžné dodávání výsledků, je toto rovněž v kompetenci hlavního koordinátora.
 • Administrátor je zaměstnanec TUL spravující systém evidence vědeckovýzkumných aktivit. Dbá na řádný chod systému, databází, bezpečnost citlivých dat a přístupu vůbec. Pravidelně zajišťuje bezpečnostní a provozní aktualizace, podle svých možností odstraňuje chyby a implementuje nové funkce vyplývající z požadavků uživatelů nebo poskytovatelů podpory, inovuje systém tak, aby data z něj získávaná vyhovovala datové struktuře RIV v aktuální verzi. Rovněž je oprávněn udělovat a odebírat koordinátorská oprávnění katedrovým a fakultním koordinátorům, může udělit či odebrat i administrátorská práva. Administrátorská oprávnění náležejí v plném rozsahu i hlavnímu koordinátorovi, ale je žádoucí, aby administrátor a hlavní koordinátor byly dvě různé osoby.
 • Odpovědnost za formální stránku, tj. zda dodávka bez chyb projde některým ze standardních kontrolních nástrojů (přinejmenším webovou na stránce http://www.isvav.cz/kontrola) nese koordinátor, v konečné fázi hlavní koordinátor, který by neměl připustit, aby evidentně chybný výsledek byl zařazen do dodávky. Pokud standardní kontrolní mechanismus selže, typicky ISBN, které bylo nesprávně sestaveno, ale publikaci přesto přiřazeno, koordinátor zažádá IsVaV o výjimku a informuje administrátora, aby tuto výjimku zahrnul do systému.
 • Odpovědnost za obsahovou stránku nese v první řadě garant výsledku, pokud dojde ke změně obsahu záznamu výsledku, potom ten, kdo změnu provedl. Je tedy v zájmu koordinátorů, aby ve výsledcích sami prováděli co nejméně změn, pokud to je možné, a na nutnost změny upozorňovali garanty a vlastníky.

Prohlížeče a design portálu

 • Formuláře jsou napsány s využitím CSS3 a minimalizací Javascriptu. Jsou zohledněna specifika prohlížečů postavených na platformě webkit (Chrome, Safari, Opera) a snažil jsem se podchytit většinu záludností MSIE/MS Edge. Zcela spolehlivě a správně fungují prohlížeče s jádrem Gecko (Mozilla Firefox a jeho klony).
 • Formulář vkládání autorů a návazností využívá asynchronní komunikace (AJAX). Pokud Váš prohlížeč má problémy s většinou e-shopů, bude mít problémy i zde.
 • Celý systém je programován "from scratch" bez jakýchkoli cizích knihoven. Nepoužívá ani jQuery.
 • Problém s certifikáty. Některé platformy mohou hlásit nebezpečnou stránku, protože neznají CA Terena. Na odstranění se pracuje jinde a nemáme nad tím kontrolu.
 • Některé prohlížeče "rozhazují" design – implicitní chování některých prvků jsem zatím nepodchytil. Jedná se hlavně o checkboxy, pokud Váš prohlížeč používá knihovnu Gtk 3. Obludně velké fajfky zaberou dvojnásobný prostor oproti původním decentním. Asi nezbyde než celou věc předělat na prvky generované pouze CSS.
 • Souhrnem: prohlížeče mladší dvou let by neměly mít problémy. Stoprocentně nebude fungovat MSIE 8 a starší, Safari 4 a starší a některé verze Opery. Bezpečně bude fungovat Mozilla Firefox od revize 20, Google Chrome, MSIE 11 (s výhradou tu či onde posunutého elementu a nesmyslných implicitních roletek) a MS Edge. Fungují i obskurní prohlížeče typu Konqueror nebo Midori.
 • Ve formuláři spoluautorů byly vyměměny „standardní“ roletky (prvek) za pseudoroletky poskládané z blokových prvků. Důvodem je nemožnost stylování seznamu voleb a nesmyslné chování v Internet Exploreru. Pokud se osvědčí, budou takto nahrazeny všechny ostatní.
 • Roletky se jmény nahrazeny komboboxy. Roletky se u rozsáhlých seznamů ukázaly jako málo efektivní, proto byly nahrazeny kombinovanými boxy. Po třetím vloženém písmenu se rozbalí dílčí roletka se jmény potenciálních spoluautorů, z nichž můžete vybrat kliknutím. Neplatné a neznámé sekvence degenerují na prázdný řetězec.

Zamykání výsledků, duplicity atd.

 • Pilní koordinátoři kontrolují a zamykají, což je samozřejmě v pořádku. Pokud se na Vámi vložený záznam výsledku nemůžete dostat s tím, že je zamčený, obraťte se na fakultního koordinátora. Já jako administrátor nechci a nemohu do jejich kompetencí zasahovat, jakkoli jsem k tomu oprávněn. Pokud se nemůžete dostat k editaci záznamu výsledku, který jste nevložili, je to opět v pořádku – nejste vlastníkem záznamu. Platí, že jeden záznam má jednoho vlastníka, zpravidla toho, kdo jej do systému vložil. Změnu vlastníka mohou provést koordinátoři od úrovně katedry.
 • Mnoho výsledků bylo uloženo bez autorů. Proces ukládání výsledků je rozdělen do dvou fází: nejprve se uloží samotný záznam o výsledku (první formulář), následně se ukládají informace o autorech a návaznostech, a to online. Druhý formulář se ukládá průběžně po každé změně, pokud to je možné. Není-li to možné, příslušný řádek se podtiskne žlutou barvou a je třeba jej uložit tlačítkem. Tento způsob byl zvolen, aby bylo dosaženo maximální aktuálnosti údajů. Pokud jste se z nejrůznějších důvodů k druhému formuláři nedostali, podívejte se do záložky „Bez autorů“. Ta se zobrazí vždy, jste-li vlastníkem neúplného záznamu. Vyhnete se zbytečnému opakovanému vyplňování formuláře prvního.
 • Zámky mají několik stupňů: proti změnám vlastníkem, kdy k výsledku smějí přistoupit pouze koordinátoři, proti změnám katedrovými koordinátory, kdy k záznamu výsledku smějí přistoupit pouze fakultní koordinátoři, a proti změnám fakultními koordinátory, kdy k záznamu výsledku smějí přistoupit jen administrátoři. Pro odemknutí kontaktujte fakultního koordinátora.
 • Záznam výsledku se někdo pokusil vložit vícekrát – je to zbytečné. Záznam stačí vložit jednou, do finálních sběrů se rozdělí podle příslušnosti autora. Je to zcela opačný přístup než dříve, kdy se jeden výsledek uváděl vícekrát a před odevzdáním sběru se záznamy spojovaly. Nový přístup zajišťuje datovou integritu – při dělení se ze zdrojových dat vytvoří (až na příslušnost autorů a číselný identifikátor) zcela identické záznamy. Příslušné zrcadlo centrálního záznamu může dostat kterákoli ze zainteresovaných fakult prostřednictvím koordinátora.