-1712992812
TUL

Glosář

V následujícím materiálu budou vysvětleny některé pojmy, které se na tomto webu vyskytují a v nichž by mohlo dojít ke zmatení nebo nepochopení. Považujte tento materiál za referenční příručku, která bude časem (i za přispění uživatelů) růst do podoby skutečného slovníku.

indexovaný výsledekje výsledek typu J resp. D, který je evidován v odborných databázích. Které databáze to jsou, uvádí →popis údajů dodávaných do RIV. Pro periodika se jedná o databáze SCOPUS a ERIH, pro sborníky SCOPUS a CPCI Thomson Reuters. Podle →popisu je výsledek obsažený v databázi Web of Science (a tedy s přiřazený kódem UT WoS) považován za →impaktovaný, i když impact faktor zdrojové publikace může být 0. Pro účely této evidence se tedy kategorie JI nekryje s Jimp podle →popisu. Kategorie JI se vykazuje samostatně a obsahuje výsledky z časopisů s impact faktorem větším než 0.
popis údajů dodávaných do RIVje materiál pravidelně vyvěšovaný Radou vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace. Tento glosář jej nenahrazuje, jen vysvětluje některé tam uvedené termíny v kontextu systému Publikace.
typ výsledkuje kategorie podle →popisu údajů dodávaných do RIV v posledním znění. Nad rámec citovaného meteriálu byl zaveden typ J (ostatní periodikum, tj. včetně běžných novin a časopisů), BN resp. CN pro knihu, resp. kapitolu v knize, která nesplňuje parametry odborné monografie, a to včetně učebnic a popularizačních publikací, a konečně DN pro příspěvky ve sbornících konferencí nesplňujících parametry odborné konference. Tyto kategorie mají význam v případě, že výsledek je ze své podstaty nezařaditelný jinam, ale je nutné jej vykázat. Takový výsledek bude interně evidován v uvedených doplňujících kategoriích, zatímco v RIV souborech bude veden jako O. Smyslem je důkladnější evidence výsledků, které se doposud sledovaly pouze lokálně (např. v rámci kateder). Do kategorií J a DN spadají i příspěvky/články, u nichž je očekávána indexace (viz heslo →indexovaný výsledek). Pro zjednodušení zobrazení byl ze specifikace subtypů převzat pouze první znak a subkategorie JSC a Jneimp spojeny do typu JN.